20091127

ston around

EUSTON, WESTON, ARISTON, ...(click on the images to enlarge)